inhoud:
persbericht
pressrelease (en)
actieverslagen

achtergrond info:
emissiehandel & Kyoto
Groenwassen
BP-Amoco
Lobbyen, hoe en wat

Eyeforenergy, geld verdienen ten kosten van het milieu

Persberichten en achtergrond informatie bij de actie tegen de emissiehandel conferentie 'Eyeforenergy'

link to action reports
link naar actieverslagen


Persbericht

betreft: andersglobalisten bezetten congres over emissie-handel en eisen werkelijke reductie CO2 uitstoot en een andere economie in plaats van groenwas verhaaltjes

Amsterdam, 19 februari. Vanmorgen heeft de actiegroep ARK de opening van het Eyeforenergy congres over emissiehandel in het Okura Hotel verstoord en de zaal bezet. Een tweede groep vroeg buiten door middel van een groot spandoek en straattheater aandacht voor het klimaatprobleem en het handelen door het bedrijfsleven dat werkelijke oplossingen systematisch frustreert. De bezetters eisen een directe reductie van de uitstoot van broeikasgassen van 60%, net als de aan de VN verbonden wetenschappers. De aarde is belangrijker dan de winsten van het bedrijfsleven en hun aandeelhouders.

Tijdens de drie dagen dat Eyeforenergy duurt zal het bedrijfsleven de invoering van emissiehandel bespreken. Hiernaast komen ook 'weather trade' en 'energy trade' aan de orde en is ruimte voor het bedrijfsleven om haar 'milieuvriendelijke' kant te promoten. Een aantal bedrijven hoopt flink geld te verdienen met handel in uitstootrechten van broeikasgassen. Maar de voornaamste reden van de toenemende interesse voor milieu-issues is de angst voor regulering. Politici en burgers moeten geloven dat 'vrijwillige actie' van het bedrijfsleven voldoende is om de problemen aan te pakken. Dit oppoetsen van het imago wordt ook wel groenwassen genoemd.

Emissiehandel is een poging vervuiling uit te drukken in geld en uitstootrechten om er vervolgens winst mee te maken. Hierbij gelden dezelfde regels als in het huidige economische systeem. Dezelfde slachtoffers zullen vallen, met name mensen in ontwikkelingslanden en het milieu. Emissierechten worden gemonopoliseerd en mensen en natuur gaan eraan kapot.

Het congres zou worden geopend door Mark Akhurt, 'Manager Climate Change' van BP-Amoco met een toespraak over de successen van deze oliemaatschappij. British Petroleum presenteert zich de laatste jaren als de grote redder van het milieu. Maar dat het toch vooral om een stunt gaat blijkt wel uit het feit dat evenveel wordt uitgeven aan glimmende folders om groene imago te promoten, als aan de zonnecellen zelf. Intussen investeert het bedrijf onverminderd in nieuwe olievelden en hoopt het de olieproductie elk jaar met 4 tot 5 procent te vergroten. BP-Amoco is slechts een voorbeeld; soortgelijke dingen kunnen over andere bedrijven worden gezegd.

Emissiehandel zou geld vrijmaken voor alternatieve projecten, maar geld voor schone energie en andere zinvolle technologische ontwikkelingen moet en kan anders worden gereserveerd. Het grote probleem met emissiehandel is dat het de CO2 uitstoot niet terugdringt. Het pakt het huidige neo-liberale economische systeem niet aan. De overconsumptie en de eeuwige groeidrang in westerse landen wordt niet ter discussie gesteld. De bedrijven die voor een groot deel verantwoordelijk zijn voor klimaat-verandering, maar ook voor andere ecologische en sociale problemen, krijgen meer vrijheid voor hun 'business as usual'.

In plaats van de huidige economische doldraaiende maatschappij waarin overheden steeds meer bevoegdheden overdragen aan de vrij markt staan wij voor een basisdemocratisch alternatief. Mensen moeten meer te zeggen krijgen over eigen leef- en werkomgeving. Laat bedrijven onder controle staan van lokale gemeenschappen en bestuurd worden door de werknemers en niet door op winst beluste aandeelhouders. De economie moet in dienst staan van de maatschappij en niet andersom. Directe invloed kan zorgen voor meer betrokkenheid van mensen bij hun directe omgeving en het milieu.

Directe actie voor directe democratie!

Amsterdamse Radicale Klimaatactivisten (ARK)


Pressrelease

subject: Other-globalists occupy conference about emission trade and demand a real CO2 reduction and another economy instead of greenwash stories.

Amsterdam, February 19. This morning the action group ARK disturbed the opening of the Eye-for-Energy conference about emission trading in the Okura Hotel and they occupied the hall. Outside another group did street theatre and hung a banner to focus attention on the behaviour of corporations that frustrates real solutions. The demand of the occupying people is an immediate 60% reduction of the emission of greenhouse gases inline with the UN scientists' own recommendations. The earth is more important than the profit of corporations and their shareholders.

During the three-day Eye-for-Energy conference, corporations will discuss the implementation of emission trading. Weather trading and energy trade are on the agenda, and there is time for corporations to promote their 'environmental' side. A number of companies are hoping to earn big money by trading emission rights of greenhouse gases. But we believe that the main cause for the growing interest for these environmental issues is the fear of further regulations. Politicians and people are encouraged to believe that the 'voluntary action' of companies is sufficient to tackle the problems of global warming. This image-building is also referred to as greenwashing.

Emission trade is an attempt to translate pollution into money. If the rules of the current economy are applied to our climate, then the victims will be the environment and the peoples of developing nations.

The conference is to be opened by Mark Akhurt, 'Manager Cimate Change' of BP, with a speech on the successes of this oil corporation. British Petroleum is presenting itself as the great saviour of the environment. However the fact that their greenwash PR budget is bigger than their budget for alternative energies, shows that this green image is no more than a stunt. At the same time, the company continues investments in new oil fields, and plans on enlarging its oil production by 4 to 5 percent per year. BP is only an example; similar things are true of other companies.

It is claimed that emission trading will create funding for alternative energy projects, but funding for clean energy and other useful technological developments can just as well be gained in other ways. The problem with emission trading is that it does not ensure a reduction in CO2 emissions. It does not alter the present neo-liberal economic system that is responsible for the over-consumption and the eternal urge for growth in western countries is not questioned. The same corporations that are largely responsible for climate change, social problems and other ecological problems, are given more freedom to continue as usual.

Instead of the present economically obsessed society in which governments transfer more and more responsibilities to the free market, we support a basic democratic alternative. People should have the opportunity to say more about their living and working environment. Let corporations be controlled by local communities and be run by the employees, not by stockholders' greed. The economy should serve the society, not the other way around. Direct influence will create more involvement of people in their surroundings and the environment.

Direct action for direct democracy!

(ARK) Amsterdamse Radicale Klimaatactivisten


emissiehandel & Kyoto(english)

Since it was first put on the table in 1996 by the US delegation, after intense lobbying from big business, the concept of emissions trading has attracted criticism from environmental groups as a loophole by which rich countries can avoid reducing domestic emissions and buy their way out of the problem instead. Much of the trade is likely to be with Russia and the Ukraine, who took on very moderate national reduction targets. Both countries undertook only to return emissions to 1990 levels when by 1997 their emissions were already 30% lower than in the baseline year of 1990 due to the economic collapse that took place in those countries following the fall of communism. So the US, for example, could simply buy up cheap Russian quota rather than addressing the problem of its own over-consumption. This is known as the 'hot air' problem.
Because of the de-politicised nature of NGOs, their criticisms of emissions trading often stop at the 'hot air' problem and a number of other implementation matters. The dubious logic of using capitalist market mechanisms to solve ecological problems is rarely brought into the equation. It is difficult to deny that capitalism, with its fundamental need for the continuing consumption of commodities, must take a large share of the blame for causing the climate change problem in the first place. But the claim by those pioneering the introduction of emissions trading is that it could also be a solution.
Essentially, emissions trading is creating a new commodity - an item that can be given a money value - and that commodity is the tradeable emissions permit. Albeit in a slightly abstract way, it can be thought of as the privatisation of the atmosphere. It is an act of enclosure similar to the way non-owned land has been turned into private property around the world, or more recently, the way biotech firms have begun to privatise food by creating new varieties of crops and patenting them so that anyone wishing to use them must purchase them off that particular company. An essential feature of enclosure is decisions about the commodity are no longer made for the common good - they are made according to what is most financially prudent.
There will be plenty of winners in this new marketplace: transnational companies, commodities speculators, lawyers, brokers, bankers, small entrepreneurial enterprises, environmental consultants and so on. But there will also be losers, as there are in all cases where the needs of people conflict with the needs of the market.
One example of this is already seen in the United States, where pollution trading in other gases, such as sulphur dioxide, is already well established. If companies can find a cheaper way to create the necessary pollution reduction then they do not have to implement pollution controls at every factory. By leaving responsibility to market forces, overall levels of pollution may be reduced, but the reductions take place where it is cheapest to do so. In practice, this often leads to 'pollution hotspots' in poorer communities. This will also occur with greenhouse gas trading, for although carbon dioxide is not toxic, it is often emitted in conjunction with other pollutants that are.

[www.risingtide.nl]

Artikel geschreven na COP6, maar er veranderde weinig tijdens COP7 in Marakesh:

Corporate Campaign to Corrupt The Kyoto Protocol Continues After COP-6

Het hele artikel is te vinden op de site van Corporate Europe Observatory (April 1, 2001)

The UN Climate Change Conference in The Hague (COP-6) last November -- intended to wrap-up three years of negotiations on the implementation of the Kyoto Protocol -- ended without result. At the last moment, European environment ministers rejected a compromise proposal that would not only have enabled industrialised countries and their corporations to escape their promised greenhouse gas reductions, but also would have allowed them to significantly increase their emissions. Northern governments and the unified corporate climate lobby demanded the right to "fulfill" their reduction commitments through various inventive but flawed instruments, including global emissions trading, as well as the accounting of 'carbon sinks' (carbon absorption via forests, wood products, soil and industrial and genetically modified agriculture) and nuclear energy. [1] For a comprehensive overview of the wide range of global equity and environmental problems related to the proposed emissions trading and other market-based "solutions" to climate change, see our November 2000 briefing "Greenhouse Market Mania". [2]

Their efforts received active backing from a new financial sector that has emerged even before consensus has been reached on the Kyoto rules - the emissions brokers. With a massive presence in COP-6, and armed with huge injections of corporate financing, they have been lobbying hard for 'global free trade in greenhouse gases'. The attraction is clear - the market in carbon emission credits could grow to trillions of US dollars over the next few decades. At COP-6, this unholy alliance was only inches away from turning the Kyoto Protocol into the most corporate-friendly environmental treaty in history. Unfortunately, these corruptive efforts do not seem to have lost steam in the run-up to the next UN climate change negotiations, to take place in Bonn in July 2001. The big question mark after COP-6 is which strategy the new Bush administration will pursue: de facto withdrawal of US support for the Kyoto Protocol or a continuation of the Clinton-Gore legacy of trying to reshape the Protocol to serve US corporate interests?

COP-6: Free Trade in Greenhouse Gases?
The International Chamber of Commerce (ICC) and the World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) were the most visible industry lobby groups at COP-6, with over 100 and over 200 accredited lobbyists respectively. [3] Oil and gas giant Shell was the corporation represented in biggest numbers, with over 40 lobbyists in the corridors of COP-6. The ICC and WBCSD's messages were all too predictable: no binding government regulation, encourage voluntary action by industry and unlimited use of the Kyoto Protocol's 'market-based mechanisms' instead. In a revealing statement, ICC Vice-President Richard McCormick warned against, "a 'quick-fix, look-good' deal that causes a dramatic and costly shift in the way industrialized countries use energy." [4] Such a shift is, of course, exactly what is needed if catastrophic climate change is to be averted.

While the ICC put great effort into positioning itself (and business in general) as environmentally responsible, it's lobbying efforts aimed to prevent measures which would effectively combat ever-increasing CO2 emissions, measures which the ICC calls "command and control" policies. The Global Climate Coalition, which aggressively opposes the Kyoto Protocol and is widely seen as the most irresponsible business lobby group, used a different rhetoric style, but lobbied on a platform largely identical to that of the ICC, focused on unrestricted emissions trading. In fact the difference between the two groups is far smaller than is often assumed. One of the prime ICC spokespeople in The Hague was Brian Flannery of ExxonMobil, a company infamous for fighting the Kyoto Protocol. With his ICC-hat on, Flannery delivered the ICC's rosy "free market environmentalism" discourse to the media. But during COP-6, Flannery also spoke out as lobbyist of ExxonMobil and then the feel-good rhetoric was replaced by questioning the scientific evidence for climate change and making warnings against government investments in green technology. ExxonMobil is "firmly against the Kyoto Protocol" because "it achieves very little and costs too much," Flannery told the Earth Times. [5] Flannery, whose company has no plans to move out of fossil fuel production, explained that "you are going to need to expand the supply to meet the pressing future needs for energy, for things like the modern Internet, the "e" economy."

While traditional corporate lobby groups attended COP-6 in record numbers, the most remarkable difference with previous meetings was the overwhelming presence of emissions brokers. Reflecting the degree to which the market-based mechanisms dominate the UN climate talks today, the conference centre was teeming with lobbyists from emissions brokerage firms, many from global consultancy giants like PriceWaterhouseCoopers and investment banks that have discovered "the carbon economy" as a new potential goldmine. The emissions brokers are united in a number of lobby groups, the biggest of which is the Emissions Marketing Association, which brought 48 lobbyists to The Hague. [6] Add to that specialised magazines like The Carbon Trader and The Carbon Market Analyst, which flooded the conference centre with expensive glossy brochures, and COP-6 looked more like a trade fair than an intergovernmental conference looking at ways to solve one of the world's most pressing environmental and social problems. Oblivious to the core social and environmental issues of climate change, the emissions brokers' rallying cry for global free trade in greenhouse gases rang loudly in the halls at COP-6 and in the ears of the government delegations deliberating there.

Quantitative and qualitative restrictions in the use of market-based mechanisms, as demanded by many environmental NGOs, will only limit the amount of carbon credits entering the markets, the emissions brokers and rest of the corporate lobby argued. [7] According to ICC lobbyist Brian Flannery: "a ton of CO2 is a ton of CO2. The freer the market is, the lower the price will be". [8] But while low price carbon credits are obviously attractive to business, they are generally bad news for the environment. If the corporate dreams of abundant cheap carbon credits for sale on the emerging global carbon markets came true, it would only reflect that industry had been allowed to escape reducing its CO2 emissions at source. This could be done, for example, by buying credits from industrial tree plantations, generally to be located in the South. Business lobby groups consistently ignore the fact that allowing these "carbon sinks" to count as effective offsets for CO2 emissions is scientifically flawed and would result in a dramatic increase in global greenhouse gas emissions. And as the World Rainforest Movement points out, large-scale tree plantations are "commonly a direct cause of deforestation, deplete water resources, worsen inequity in land ownership, increase poverty, lead to evictions of local peoples, and undermine local stewardship practices needed for forest conservation". [9]

[…….]

Crusade Continues
[…..] At an "environmental finance" conference in February, Frank Joshua of the consulting giant Arthur Andersons, stressed that carbon credit markets where only carbon credits earned through renewable energy projects are for sale (i.e. excluding nuclear, large hydropower and carbon sink projects) are not "liquid" enough to be attractive. [10] The Carbon Market Analyst, one of many new publications for the "emerging carbon market," adjusted its so- called ECX index (estimated carbon value index) downwards from 1.31 before COP-6 to 0.51 after the conference, reflecting that increased uncertainty was reducing demand for pollution permits. [11] At the same time, the newsletter remains highly optimistic about future market developments. "It appears likely," writes the Carbon Market Analyst, "that an agreement at a resumed COP-6 will involve a considerable amount of sink activities with low or 'no' costs."

At the same time, there is little doubt that the explosive growth of international emissions trading will continue despite the breakdown of COP-6. More and more Northern governments, not least in Europe, include emissions trading in their domestic climate change policies in the expectation that international markets for greenhouse gas emissions will develop with or without the Kyoto Protocol. [12]

[…..]

NOTES
[1] The 1997 Kyoto Protocol mentions three types of market-based mechanisms, originally intended to play a minor role in achieving CO2 emission reductions: emissions trading, joint implementation (JI) and the Clean Development Mechanism (CDM). Emissions trading allows the 39 governments committed to collective reductions under the Protocol to trade the right to pollute among themselves. Under this scheme, due to start in 2008, a country might choose to buy emission credits from another country that had managed to reduce its emissions below its Kyoto targets. Joint implementation and the Clean Development Mechanism (CDM) grant Northern governments and corporations emission credits through special projects aimed at reducing greenhouse gas emissions in the host country. These projects can be carried out among industrialised countries and corporations (JI) or between one industrialised government or company and one Southern country (CDM). The market-based mechanisms are often simply referred to as emissions trading. For a critical analysis of these mechanisms, see "Greenhouse Market Mania - UN climate talks corrupted by corporate pseudo-solutions", is a 55-page CEO briefing published in November 2000, http://www.xs4all.nl/~ceo
[2] Ibid.
[3] COP-6 participants list, see the UN's COP-6 website: http://www.unfccc.de
[4] Richard D. McCormick, "Charting a New Course for the Environment - and the Economy", International Herald Tribune, November 18-19, 2000.
[5] "Kyoto treaty flawed says top exec of ExxonMobil", Earth Times, November 15, 2000.
[6] "Emissions Marketing Association Well Represented at COP-6", EMA press release November 2000.
[7] See for instance "How COP-6 may affect the value of permits", The Carbon Market Analyst, 5 November 2000.
[8] Our translation of quote in "Commercie helpt ook een handje mee", Financieel Dagblad, 25 November 2000.
[9] "Forests and plantations in the Carbon Dealers' Market", World Rainforest Movement, November 2000.
[10] Mr. Joshua heads Arthur Andersons' Green House Gas (GHG) Trading Team; quoted in "Trading in Carbon: A Viable Risk?", Network 2002, March 2001.
[11] "The (preliminary) outcome of COP-6", The Carbon Market Analyst, 28 November 2000.
[12] See for instance "Carbon trading set to boom despite COP6 failure", Reuters, November 30 2000.

Morocco: Buying Clean Air?

By Gilles Treqeusser, Reuters, November 4, 2001

MARRAKESH, Morocco -- Can we really trade the air we breathe?
Critics of U.N.-organized climate change talks rhetorically asked the question at a news conference Monday to charge that experts meeting in Marrakesh were far removed from real issues that affect the lives of ordinary people throughout the world. Delegates from 164 countries began a second week of highly technical talks to wrap up a deal on the Kyoto Protocol, an international treaty to combat global warming and reduce emissions of "greenhouse gases" blamed for raising the earth's temperature.
Representatives from nongovernmental organizations (NGOs) said common sense was at times sorely missing in documents being prepared for the ministerial meeting on climate change from Wednesday to Friday which will conclude the two-week Marrakesh conference, the first major international gathering since the Sept. 11 attacks on the United States.

Non-bureaucrats and non-specialists were left out in the cold and the opaque language, not to say jargon, used at plenary sessions, workshops and in hundreds of documents was unlikely to be easily understood by the majority of people including the ones most affected by climate change, they said. "There is now talk of privatizing the air we breathe," said Tom Goldtooth of the U.S.-based Indigenous Environmental Network, in reference to an "emissions trading" scheme being planned. The scheme is part of the Kyoto Protocol's "flexible mechanisms" and would allow one country to buy the right to emit from another country which has already reduced its emissions sufficiently and has therefore "spare" emissions reductions.

The Kyoto Protocol, forged in 1997 in Japan, seeks to cut emissions of greenhouse gases -- gases that trap heat in the earth's atmosphere -- by about five percent from 1990 levels by 2012. It will go into force once ratified by 55 countries responsible for 55 percent of carbon dioxide emissions in 1990. So far, 40 countries have ratified it, 39 of them non-industrialized nations. "With emissions trading, corporations have found a new way of continuing their ruthless commodification of nature," said Goldtooth, a native American. "They've lost touch with real issues that affect people. In my language, it is hard for people to understand what it means to trade air." He and other representatives of indigenous peoples deplored that the world's 350 million indigenous peoples still had no voice at the U.N. climate talks, unlike at other U.N. forums. Sounding a more favorable note, Mark Kenber of the World Wildlife Fund said emission trading was not the evil capitalistic scheme presented by some. "If emission trading delivers what you want it to deliver one would be in favor, but if it does not do that and expands the loopholes that exist, we would be against it," he said at a workshop on the sidelines of the conference.

Speaking at a news conference, the NGOs' representatives gathered under a broad-based coalition called Climate Justice insisted on the need for big corporations to effectively adhere to guidelines that would protect the environment. "Only 122 companies in the world are responsible for 80 percent of all carbon dioxide emissions," said Amit Srivastava, of San Francisco-based CorpWatch. "And just four private global oil corporations produce 10 percent of all CO2 emissions." Advocates of the Kyoto Protocol, which the United States denounced last March as "fatally flawed" and harmful to its economy, agree it will not solve all environmental problems but hope it will set up a compulsory framework on which to build in the next decades.

If Japan, Russia, the European Union (EU) and a number of Eastern European nations join hands, they would make up the needed 55 percent even without Washington. The EU nations produce some 24.4 percent, Russia 17.4 and Japan 8.5 percent. Japan, the world's second-largest economy which holds a swing vote, has been under persistent pressure from Europe to ratify the Kyoto climate change pact without Washington. Fearing that they could lose their competitive edge in the global markets, Japanese business circles have cautioned against ratifying the Kyoto Protocol without the United States.
Another Japanese government source said, however, that Tokyo was concerned that if Japan failed to ratify the Kyoto Protocol, Japanese products could be boycotted in Europe and in other areas that support the climate treaty. "Consumer boycotting. That is one of the factors Japan has been considering before making a final decision on the Kyoto Protocol," the source said. Environment Minister Yoriko Kawaguchi was to unveil Tokyo's decision when she visits Washington on Monday for talks with U.S. officials, the sources said. "Environment Minister Kawaguchi will try again to persuade the United States to return to the Kyoto Protocol," a Japanese government source told Reuters. "But regardless of a U.S. response, the minister will tell them Japan is preparing to ratify the treaty." The source also said Kawaguchi had no plans to make any new proposal on a thorny issue involving the rules of the treaty being discussed at the talks.

[http://www.corpwatch.org/news/PND.jsp?articleid=1508]

USA: Bush Advisers Unveil Alternative to Global Warming Accord

Associated Press, February 13, 2002

WASHINGTON -- The Bush administration has drawn up an alternative to the Kyoto global warming pact, which 178 other countries accepted last year but the White House rejected, warning it would damage the U.S. economy. The administration wants to link the reduction of greenhouse gas emissions to economic activity so that emission targets could expand or shrink with economic growth, according to a report by the president's economic advisers. Such an approach would be "flexible in the face of economic growth, encouraging reductions without threatening the economy," the president's Council of Economic Advisers told him. One official said the administration would lean on U.S. and foreign corporations to reduce their output of greenhouse gases. It wasn't immediately clear how the government would achieve that. The report to Bush said the government should encourage businesses "to think about their own emissions and opportunities for reductions."

The report expressed doubts about the phenomenon of global warming -- the effects of natural climate change and human activity, and its pace. However, a report prepared by the National Academy of Sciences for the White House concluded in June that global warming was a real problem that is getting worse. The report to Bush last week warned that the Kyoto requirements could erode the nation's gross domestic product by up to 4 percent in 2010 -- "a staggering sum when there is no scientific basis for believing this target is preferable to one less costly." The Bush administration says the pact would make U.S. industry less competitive by forcing power companies and manufacturers to use expensive fuels or adopt costly technologies.

Environmental groups said they feared a system of voluntary reductions would do nothing to halt global warming. Dan Becker, a spokesman for the Sierra Club, said linking greenhouse gas output with economic activity would be "nibbling around the edges" of the issue. "This is a series of voluntary steps that are linked to the health of the economy in a way that makes America a fair-weather friend of the global climate," Becker said. "When the economy is booming, we'll do something modest; When it isn't, we'll dump global warming over the side."

The blueprint was meant as an alternative to the 1997 global warming treaty that President Bush renounced last year. That pact calls on about 40 industrialized nations to cut to fixed levels the carbon dioxide emissions that are believed to cause global warming. White House spokesman Ari Fleischer renewed the administration's opposition to the Kyoto treaty on Wednesday, saying it exempts many developing nations, including India and China. "Also, the president is very concerned about the effect Kyoto would have on America's workers, on American jobs and on the American economy," Fleischer said. "If that were to go into effect, it would have a screeching halt effect on the economy and people would lose their jobs as a result." Bush was to give a speech on the topic Thursday at the National Oceanographic and Atmospheric Administration. He wanted to unveil his new strategy before his trip next week to Asia. Japanese officials are still weighing whether to pursue ratifying the treaty. Administration officials would like to give the Japanese some indication of its emissions policies before Bush travels there next week. The United States is the world's largest polluter. Last year it renounced its signature on the 1997 climate change treaty reached in Kyoto. It was the lone dissenter when 178 other countries accepted an accord in Bonn, Germany, on how to carry out targets of the Kyoto Protocol.

[http://www.corpwatch.org/news/PND.jsp?articleid=1792]


Groenwassen

Tot een aantal jaar geleden was het simpel; bedrijven ontkenden vaak simpelweg milieu- en sociale problemen. En als het politiek mis dreigde te gaan werd gehamerd op het belang van de economie en de werkgelegenheid in de westerse 'thuishavens'. Maar de laatste jaren proberen ze de wereld steeds vaker duidelijk te maken dat ze ook noodzakelijk zijn om milieuproblemen en sociale ellende de wereld uit te helpen en dat ze daar vrijwillig al hard aan werken. Dit gebeurt bijvoorbeeld door middel van reclamecampagnes, een nieuw groen logo, mooi gepresenteerde voorbeeldprojecten en natuurlijk veel gelobby. Deze nieuwe strategie heet groenwassen of in het engels: 'greenwashing'.
Er zijn twee redenen te noemen voor deze omslag. Ten eerste viel door de doorgaande stroom wetenschappelijke kritische rapporten het ontkennen niet meer vol te houden. Ook niet met peperdure voorlichtingscampagnes. Ten tweede ontdekten steeds meer bedrijven dat ze aan milieuproblemen ook kunnen verdienen. Handel in emissierechten, patenten op snel groeiende bomen en de privatisering van schaarser wordend water leveren geld op. Een aantal groenwasmiddelen op een rijtje:

PR-campagnes
In reclame campagnes wordt het bedrijf geassocieerd met iets groens of sociaals. De vliegtuigen worden vergeleken met zwanen, je zuivert de lucht als je auto op schone benzine rijdt, energiebedrijven hebben alleen nog maar windmolens... Maar naast wat advertenties en TV-spotjes gebeurt natuurlijk veel meer. Bedrijven presenteren hun groenste zijde op beursen en tijdens conferenties en spreekbeurten. Er worden kapitalen uitgeven aan flitsende groene folders en ander promotiemateriaal.

Groene lobby
Bedrijven en hun belangenverenigingen sturen duizenden lobbyisten naar conferenties over milieu of economisch onderwerpen. En ze kennen meestal beter de weg in de conferentiecentra dan hun collega's van de (milieu) NGO's. Terwijl buiten een demonstratie van bezorgde burgers als er wat ruiten sneuvelen misschien wel de TV haalt, zitten ondertussen honderden vertegenwoordigers van het bedrijfsleven gewoon met de wereldleiders aan tafel.

Overleg met belanghebbenden
Om aan de wereld duidelijk te maken dat ze toch echt het beste voor hebben met milieu en derde wereld worden steeds meer 'Multistakeholder Dialogues' georganiseerd. Hier kunnen alle betrokken partijen met het bedrijfsleven rond de tafel zitten en hun wensen en hun kritiek kenbaar maken. Een probleem met de officiële overleggen met overheid en bedrijfsleven is dat de agenda in grote lijnen van tevoren vaststaat; er kan gepraat worden over hoe een project (of bijvoorbeeld een verdrag) wordt uitgevoerd en over compenserende maatregelen, maar het project zelf staat niet ter discussie. Laat staan dat over de groei van productie en economie gesproken kan worden.
Als antwoord op bezorgde vragen en opmerkingen zeggen bedrijven (en politici indien aanwezig) dat ze de bezorgdheid vrijwel helemaal delen, dat ze zien dat er problemen zijn en dat er aan gewerkt zal gaan worden. Soms wordt nog wel voorzichtig een aantal gematigde NGO's geselecteerd, maar steeds vaker mag iedereen meepraten. Als de partijen er tijdens het overleg niet uit komen is dat niet erg. De aanwezige pers heeft in elk geval gezien dat er serieus aan wordt gewerkt. Dit alles versterkt het beeld van het bedrijfsleven als betrouwbare partij en soms als redder in bange dagen. Het is extra vervelend dat zelfs de betrokken NGO's soms door de zoete praatjes in slaap worden gesust zodat ze als ze weer naar buiten lopen denken dat ze de wereld weer een stukje beter hebben gemaakt. Je zou dit ook wel het groen gewassen poldermodel kunnen noemen.

Voorbeeldprojecten
Bijna alle grote bedrijven hebben inmiddels wel een of ander groen of sociaal project. Olie producenten investeren in zonnecellen, agro-mulinationals handelen in biozaad en zelfs chemiebedrijf Akzo pronkt met windmolens. Het bedrag dat aan de promotie van de verbeteringen wordt uitgegeven is echter vaak groter dan de kosten van het project zelf. Naast het poetsen van het imago zit er nog een ander smerig luchtje aan de investeringen in schone technologie; door groene concurrenten op te kopen kunnen groene ontwikkelingen worden geremd zolang ze ongewenst zijn voor de winstgevende, maar vervuilende core-business. Een voorbeeld hiervan zijn Shell en BP Amoco met hun zonnecellen.

Zelfregulatie
Waar het bedrijfsleven de grootste hekel aan heeft is regelgeving. Een groot deel van het lobbywerk heeft dan ook als doel regulering en bindende sociale en milieurichtlijnen tegen te gaan. Om dit te bereiken wordt de zelfregulatie gepromoot. Het bedrijfsleven wil eventueel in samenwerking met overheden en belangenorganisaties niet bindende afspraken maken die ze zullen proberen na te komen. Ook de controle van de resultaten willen ze zelf in de hand houden. Zij hebben er verstand van en kunnen dit het meest efficiënt en goedkoopst doen. Als we ze maar vertrouwen en verder met rust laten. Door de Amerikaanse onderzoeksgroep CorpWatch wordt dit ook wel 'Deep Greenwashing' genoemd. (1) Een goed voorbeeld van zelfregulatie is het Responsible Care programma van de Cefic.
En deze tactiek heeft succes; nadat vooral UNICE, maar ook de meeste andere lobbygroepen enige jaren gepleit hebben voor zelfregulatie in plaats van gewone regelgeving werd Liikanen (Enterprise Commissioner van de EU) een groot pleitbezorger van zelfregulatie. In een recent rapport van de commissie staat dit noodzakelijk is als de EU de goedkoopste en makkelijkste plaats moet worden om zaken te doen. (2)

Partnerschappen
Zoals in het stukje over lobbyen als is genoemd ontstaan er steeds meer officiële partnerschappen tussen overheden en bedrijfsleven; zogenaamde Publiek Private Samenwerking (PPS). Deze projecten worden door het bedrijfsleven misbruikt om hun imago op te poetsen. En ze zijn er van locaal niveau tot wereldwijd. Vooral de Verenigde Naties, een door bijna iedereen gezien als een betrouwbare, onpartijdige en gerespecteerde organisatie wordt meer en meer misbruikt. Een voorbeeld hiervan is de sinds ander half jaar bestaande Global Compact. Onder andere om meer geld binnen te krijgen is de VN met een aantal beruchte multinationals en lobbygroepen in zee gegaan. Om mee te mogen doen moeten bedrijven een 9-tal principes respecteren (3). Deze worden echter door veel bedrijven aan hun laars gelapt (4) Hoewel de Global Compact nog tot geen enkel concreet resultaat heeft geleid wordt deze samenwerking door de deelnemende bedrijven al wel met veel trots genoemd in jaarverslagen, folder en op websites. Voor dit pronken met het VN logo wordt inmiddels de term Bluewashing gebruikt (5).
Een andere organisatie waar bedrijven graag mee op de foto gaan is het Wereld Natuurfonds.

Strategie activisten
Het bedrijfsleven probeert actief op hun critici in te spelen. Bedrijven en lobbygroepen hebben hele teams ingesteld om de actiebeweging in de gaten te houden en de wind uit de zeilen te nemen. Een PR goeroe noemde eens het volgende stappenplan om activisten te verslaan: 'isoleer' de radicalen, 'cultiveer' de idealisten en school ze zodat ze samen willen werken met de industrie. (6) Het bedrijfsleven zal 'radicale' critici die niet met hun overleggen mee willen doen proberen af te schilderen als koppig en onredelijk. Het 'groene' en 'sociale' bedrijfsleven vraagt dan ook om een nieuwe strategie van actiegroepen en NGO's. We moeten goed in de gaten houden wat de bedrijven doen en wat voor boodschap ze proberen over te brengen. Ook ons antwoord zal goed doordacht moeten zijn.

Veranderde bedrijfscultuur?
Kosten noch moeite worden gespaard om op de hierboven genoemde manieren de nieuwe boodschap over te brengen en uiteindelijk is de boodschap dat er een 'vergaande culturele verandering' heeft plaatsgevonden binnen het bedrijfsleven. Maar ondertussen blijven deze bedrijven even hard streven naar een hogere productie, minimalisatie van de kosten en maximalisatie van de winst. Het zijn nog steeds de aandeelhouders die beslissen en zij zijn alleen geïnteresseerd in winstuitkeringen en stijgende koersen. Elke ontwikkeling die dit in de weg staat is taboe. Het gaat dus echt alleen om een misleidend groengewassen laagje aan de buitenkant!

1) Meer hierover bij de campagne tegen greenwashing van CorpWatch US
2) Interim Report from the Commission to the Stockholm European Council, 'Improving and Simplifying the Regulatory Environment', Brussel, maart 2001. Zie ook '"Better Regulation": For Whom?' in CEO's Issue 9:
3) Zie de officiële UN Global Compact website
4) Alliance Monitors Global Compact Violators, CorpWatch US, October 18, 2001
5) Corpwatch US. Meer over groenwassen binnen de VN is ook te vinden op de site van A SEED Europe
6) Andy Rowell, Greenwash Goes Legit, The Guardian, Wednesday July 21, 1999


BP Amoco

Deze Britse olieproducent is kampioen greenwashing. In de strijd tegen klimaat verandering noemt het zichzelf 'Beyond Petroleum'. BP Amoco veranderde zijn logo in een soort van groene bloem en het monteert zonnecellen op zijn benzinestations. Ondertussen wordt er een veelvoud uitgeven aan folders en reclamecampagnes om deze 'vrijwillige verbeteringen' bekend te maken. En zich is er niets mis met deze zonnecellen, maar de investeringen in hernieuwbare energie zijn slechts een schijntje vergeleken met de winst die wordt gemaakt met de verkoop van fossiele brandstof. Een voorbeeldje: BP Amoco kreeg een leidende positie op de markt voor zonne-energie door voor 45 miljoen dollar Solarex op te kopen, maar ondertussen werd ook voor 25 miljard uitgegeven aan ARCO om de olie-productie te vergroten. (1)
En ondanks dat BP Amoco's CEO John Brown al in 1997 officieel erkende dat klimaatverandering een serieus probleem is voor oliemaatschappijen (2), zoekt men ondertussen onverminderd door naar nieuwe oliebronnen, ook in zeer kwetsbare gebieden waar dit problematisch is voor milieu en lokale bewoners.

1) 'BP: Beyond Petroleum or Beyond Preposterous' van Kennie Bruno en 'CorpWatch US Corporate Greenwash Organizing Kit
2) The Earth Times, 19 Mei 1997

BP: Beyond Petroleum or Beyond Preposterous?

By Kenny Bruno
Special to CorpWatch
December 14, 2000

British Petroleum's recent ad campaign with the theme of "Beyond Petroleum," led us to think about more appropriate phrases for the company's re-branding: British Petroleum: Beyond Pompous, Beyond Protest, Beyond Pretension, Beyond Preposterous, Beyond Platitudes, Beyond Posturing, Beyond Presumptuous, Beyond Propaganda... Beyond Belief.

Recently BP, the world's second largest oil company and one of the world's largest corporations, advertised its new identity as a leader in moving the world "Beyond Petroleum." Such leadership would benefit the world's climate and many of its communities immensely, according to British Petroleum. Sound too good to be true? Let's see.

BP says Beyond Petroleum means "being a global leader in producing the cleanest burning fossil fuel: Natural Gas." It's true that natural gas is not petroleum, but is it true that gas is a radical improvement over oil for our climate? In theory, natural gas emits somewhat less carbon dioxide than oil for the same energy produced. But when fugitive emissions, or leaks, are counted, the difference is slim to none. For the climate, natural gas is at best an incremental improvement over oil, and at worst a distraction from the real challenge of moving our societies away from fossil fuels.

That challenge is what is meant by "moving beyond petroleum" when used by environmental groups. Rainforest Action Network, for example, says their Beyond Oil campaign works to "move our societies out of our devastating dependence on fossil fuels and into renewable energy options..." BP's re-branding as the "Beyond Petroleum" company is perhaps the ultimate co-optation of environmentalists' language and message. Even apart from the twisting of language, BP's suggestion that producing more natural gas is somehow akin to global leadership is preposterous. Make that Beyond Preposterous.

BP's claim to be "the largest producer of solar energy in the world" is a little more serious. But being #1 for BP is so easy. It was achieved by spending $45 million to buy the Solarex solar energy corporation. That's a tiny fraction of the $26.5 billion it spent to buy ARCO in order to increase BP's production capacity for...oil. BP will spend $5 billion over five years for oil exploration in Alaska alone. And, according to one group of BP shareholders, BP spent more on their new eco-friendly logo last year than on renewable energy.

When a company spends more on advertising its environmental friendliness than on environmental actions, that's greenwash.

Speaking of greenwash, BP's Herald Tribune ad (see corpwatch website) is a bizarre classic of the genre. It is difficult to guess what their ad firm was trying to convey with the picture of partially submerged trees. Perhaps its just an unusual nature photo, or perhaps its meant to remind us of the frightening potential for rising sea levels and flooding from global warming. Or perhaps it's a Freudian slip, an unintentional reminder that BP's massive fossil fuel production is responsible for a substantial portion of global carbon emissions, and therefore, climate change.

The ambiguity continues with the copy, "...starting a journey that will take the world's expectations of energy beyond what anyone can see today." Pretentious stuff for a company serving mainly oil and gas, with just a sliver of solar on the side. Make that Beyond Pretentious.


Lobbyen, hoe en wat

lobbyen: vertrouwelijk spreken ter beïnvloeding van of ter voorbereiding van een belangrijke beslissing. (Wolters woordenboek eigentijds Nederlands)

Grote multinationale bedrijven zijn mede-verantwoordelijk voor veel sociale ellende en milieuproblemen. Het winnen van grondstoffen is verantwoordelijk voor ontbossing, verontreiniging van de wingebieden en het verdrijven van oorspronkelijke bewoners. De productie gaat gepaard met slechte arbeidsomstandigheden, uitstoot schadelijke stoffen en een hoog energiegebruik. Het transport zorgt voor nog meer energiegebruik en aantasting van gebieden. De verkoop gaat gepaard met het misleiden van klanten en het kapot concurreren kleine bedrijven. En tot slot nog een afvalprobleem.
Bedrijven hebben zeer grote financiële belangen bij het doorgaan van 'business as usual'. Voor ons zijn er echter vele redenen om wel te vechten voor een andere productie en een andere economie. Hierbij botsen we met onze argumenten echter vaak op tegen het grote PR apparaat dat het bedrijfsleven tot haar beschikking heeft. Maar wat is er nu zo verkeerd en gevaarlijk aan deze belangenverenigingen met hun lobbyisten? We moeten toch blij zijn met vrijheid van meningsuiting, ook voor het bedrijfsleven?

We willen met deze actie en deze brochure ook niet bereiken dat lobbygroepen worden verboden. Het probleem ligt bij het gedrag van bedrijven zelf en bij de politici en andere mensen die naar de bedrijven en hun lobbyisten luisteren en in hun zoete verhaaltjes trappen. Om de invloed van deze lobbygroepen, die niet moet worden onderschat, te verminderen hebben we hier een aantal onderdelen van het lobbywerk van de bedrijfslobbygroepen kritisch bekeken:

informeren: Lobbywerk begint simpelweg met het verschaffen van informatie. Soms is hier zelf om gevraagd. Het voor een lobbyist perfect als hij door politici gezien wordt als adviseur in plaats van als belanghebbende. Bijvoorbeeld bij de ERT en de UNICE komt het er uiteindelijk meer op neer dat lobbygroepen paternalistisch rapportcijfers uitdelen aan diverse overheden.

vooruitzien: Het is voor het bedrijfsleven belangrijk lang genoeg van tevoren te weten wat er kan gaan gebeuren. Dat maakt het mogelijk daar op tijd op in spelen en ongewenste ontwikkelingen in de kiem smoren. Hiervoor is het nodig om rapporten, brieven en vergaderingen van politieke partijen, parlementen en regeringen op alle niveaus te volgen. Verder zijn uiteraard informele gesprekken zoals in de wandelgangen en bij diners belangrijk om tijdig aan informatie te komen. Dit is alles bij elkaar een hoop werk, maar multinationals en hun lobbygroepen hebben middelen genoeg om dit te kunnen doen.

imago: Voor het bedrijfsleven is het imago erg belangrijk. Niet alleen voor het winnen van de klant, maar ook voor het beïnvloeden van overheden. De dure reclame campagnes zijn vaak ook bedoeld om politici en andere beleidsmakers ervan te overtuigen dat ze met een goedbedoelend, betrouwbaar bedrijf of sector te maken hebben. Als bedrijven zich presenteren als milieuvriendelijk, maar naast een paar cosmetische veranderingen niets aan hun beleid veranderen wordt gesproken van 'greenwashing' of 'groenwassen'. Vanwege een relatief grote aandacht voor milieuproblemen de laatste jaren, heeft groenwassen de laatste jaren een hoge vlucht genomen. Meer hierover in het volgende hoofdstuk.

officiële samenwerking: Steeds vaker blijft het niet meer bij advies, maar ontstaan er geïnstitutionaliseerde samenwerkingsverbanden of 'partnerschappen' tussen overheden en bedrijfsleven. In veel gevallen zijn het de grote belangenorganisaties van het bedrijfsleven die deze samenwerkingen opzetten en er vervolgens actief aan blijven bijdragen. Officieel gebeurt dit vanwege de voorspelde win-win situaties; zowel de overheid ('en dus het land') als het bedrijfsleven zouden er beter van worden. De werkelijke redenen zijn vaak geldgebrek en toenemende machteloosheid van de 'terugtredende' overheid. Voor bedrijven is de samenwerking soms slechts een manier om projecten of orders binnen te slepen, maar het wordt ook gebruikt als forum om invloed uit te oefenen, om als eerste aan meer informatie te komen en om het eigen imago op te poetsen; 'Hoe kan er iets mis zijn met ons als dit democratische bestuur met ons samenwerkt?'

Ongelijke beginsituatie
Niet alleen bedrijven lobbyen. Ook milieu NGO's, vakbonden, andere belangengroepen proberen de politiek te beïnvloeden. En natuurlijk politieke partijen onderling. Ook is er slechts een vaag onderscheid tussen het oprecht verschaffen van gewenste informatie en advies en het bewust lobbyen met een duidelijk eigenbelang. De 'lobby-strijd' is op het moment echter zo oneerlijk vanwege ongelijke krachtsverhoudingen. Het bedrijfsleven heeft honderden miljoenen om aan lobbywerk en imago uit te geven. Ze zijn met duizenden mensen en gelikte dure presentaties aanwezig bij alle internationale conferenties, of het nu gaat om een EU-top, een klimaat-top of een WTO-top. En ook de voorbereidingen voor de World Summit (Rio+10) laten weer het zelfde zien; bedrijven die wel even uitleggen hoe het milieu gered moet worden en wat voor samenleving diverse bevolkingsgroepen willen hebben.
Deze lobby-industrie maakt heel duidelijk wat (onder andere) het probleem is van een vrije-markt-economie; het is een onstabiel systeem met een 'positieve terugkoppeling'. Hoe meer macht je hebt hoe makkelijker het is om nog machtiger te worden. Groepen zonder grote financiële steun kunnen onmogelijk genoeg tijd en middelen vrij maken om de politiek voldoende in de gaten te houden en met iedereen contacten op te bouwen. 'En de economie van een land is toch veel te belangrijk om over te laten aan arme mensen die er niets vanaf weten?' Of niet....

Met dank aan het enigszins oude, maar nog steeds goede artikel 'An introduction to the covert world of corporate lobbying' van Corporatewatch UK, <www.corporatewatch.org>.

ERT
Een zeer belangrijke groep in Europa is de European Roundtable of Industrialists (ERT). Dit is een club van 48 'captains of industry' van de grootste Europese bedrijven. Deze invloedrijke personen hebben goede ingangen bij de EU en nationale politici. De ERT roept al jaren dat 'het belang van de Europese industrie, haar consumenten en de samenlevingen waarin zij opereert het meest gebaat zijn bij competitie en concurrentie op een Europees niveau' (1) Deze doelstelling lijkt inmiddels totaal door EU politici te zijn overgenomen. En de ERT is trots op haar directe betrokkenheid bij het voorbereiden van de Top in Lissabon. (2) En de groep heeft zich de afgelopen jaren met veel succes ingezet voor zelf regulatie door het bedrijfsleven. Dit om bindende regelgeving door de EU en nationale overheden te voorkomen. De ERT heeft zich de afgelopen jaren stevig verzet tegen elke vorm van CO2- of energie heffing. De ERT noemt zelf een aantal voorbeeld projecten waarbij bedrijven uit zichzelf verbeteringen hebben ingevoerd. Meer algemene statistische resultaten van deze vrijwillige actie ontbreken echter.
Maar nog is de ERT niet tevreden. Onderdelen op het verlanglijstje die ze nog zo snel mogelijk gerealiseerd willen zien: totale liberalisering van de energiemarkt, openbaar vervoer, post en pensioen fondsen. En het zit de ERT nog bijzonder dwars dat het onderwijssysteem niet snel genoeg wordt omgevormd zodat het precies aansluit op de wensen van het bedrijfsleven. (3)
Nog een leuke quote van de ERT uit 1997; hun reactie op kritiek: "Milieuorganisaties kraken van ouderdom…… ze zien niet dat we in een andere wereld leven, met andere wensen. Het enige dat ze voor elkaar krijgen is dat ze het de industrie moeilijker maakt om vrijwillige positieve actie te ondernemen." (4) Het is de ene wereld tegen de andere.

1) van de ERT website
2) Zie artikel 'ERT Moves to Next Phase in Europe's 'Double Revolution' van Corporate Europe Observatory ', Corporate Europe Observer, Issue 7, October 2000,
3) Zie CEO artikel 'From Lisbon to Stockholm, The ERT Evaluates 'Progress' in Neoliberal Reforms', Corporate Europe Observer - Issue 9
4) telefonisch interview met Caroline Walco, ERT, 24 oktober 1997


UNICE
Een een groot aantal Europese bedrijven wordt vertegenwoordigd door de Union of Industrial and Employers' Confederation (UNICE), de Europese werkgevers organisatie. Ze werkt veel samen met de ERT maar heeft en nog sterkere focus op het beïnvloeden van de Europese Commissie. In het algemeen is er het probleem dat de invloed van nationale regeringen wordt uitgehold en dat de Europese Commissie al jaren meer de uitgestippelde lijn van de lobby-groepen volgt. Iets waar UNICE, samen met de ERT al jaren voor lobbyde is dat de EU landen niet meer unaniem, maar in meerderheid, over handelverdragen zoals de WTO gaan stemmen. En met succes want deze 'fast track' is in 2000 in Nice goedgekeurd.
Niet al te lang geleden pleitte UNICE er nog voor dat de EU Kyoto voorlopig niet zou ondertekenen. Eerst zouden ook ontwikkelingslanden, die een veel lagere CO2 uitstoot hebben, moeten toezeggen hun uitstoot te reduceren. (1)
Verder heeft UNICE de rol van expert op het gebied van economische voorspellingen. Elk jaar publiceert het de 'Economic Outlook'. Een ongevraagde analyse van de diverse economische sectoren en regio's met een bespreking van het economische en sociale beleid in Europa, inclusief een hele lijst zorgen ten aanzien van alle landen afzonderlijk. De conclusie van de 'Outlook 2001 laat aan duidelijkheid niets te wensen over: 'Thus it is clear that governments are stil active in many countries in terms of new regulations, which make the business climate more difficult for business to work in. (....) '[the tax cuts] need to be accompanied by efforts to make labour markets more flexible, with fewer regulations and restrictions on employers' (2). Het probleem is dat politici veel waarde hechten aan dit document, want 'zij kunnen het toch weten' Hierbij wordt vergeten dat de UNICE niet bepaald een onpartijdige speler is.

1) Greenhouse Market Mania, Corporate Europe Observatory, 2000
2) Economic Outlook, UNICE, October 2001


TABD
In de TransAtlantic Business Dialogue (TABD) zitten de ruim 100 belangrijkste Noord Amerikaanse en Europese bedrijven. Zij pleit voor wereldwijde harmonisatie van regels en standaards en ziet elke regulering als een handelsbarriëre. De TABD is een van de fanatiekste pleiters voor een nieuwe uitgebreide WTO ronde. Sinds haar oprichting in 1995 heeft het zeer veel succes gehad met het beïnvloeden van de politiek. Het gaat zelfs zo ver dat ze een verlanglijstje bij de diverse regeringen indienen en na enige tijd als een schoolmeester doorgeven hoe tevreden ze zijn met de vorderingen. En dat ze al snel; succes hadden blijkt wel uit de uitspraak van de toenmalige vice president van de VS, Al Gore: "I know that you are proud of the fact that of the 129 recommendations TABD has made in the past three years, over 50 percent have been implemented into law. I wish we had that same level of success with Congress!" (1) Het wordt ook wel een 'public private partnership' op het gebied van besluitvorming genoemd. (2)
Beleid waar de TABD zich op het moment vooral tegen verzet zijn: restricties op de toelating genetisch gemodificeerd voedsel op de europese markt, het in stappen verbieden van HFCs (broeikasgas dat in koelkasten wordt gebruikt), de ban op dierproeven voor cosmetica en de terugname en recycle regeling voor elektrische apparaten.
De laatste jaren is er steeds meer protest bij de bijeenkomsten van de TABD. Ondanks dat de TABD haar geplande vergadering op 11 en 12 oktober kort van tevoren had verplaatst en ingekrompen vanwege de aanslagen in New York, waren er op 11 en 12 oktober ongeveer 1000 mensen betrokken bij een demonstratie en alternatieve conferentie. (3)

1) Al Gore in zijn speech bij de TABD Conferentie in Charlotte, VS, November 6 1998
2) 'Transatlantic Governance in the Global Economy', Pollack and Shaffer, Rowman & Littlefield Publishers, 2001
3) Meer informatie over de acties in Stockholm is te vinden op <www.tabd.nu> en op <www.xs4all.nl/~ceo>
Wie meer wil lezen over de TABD raden we aan het artikel 'TABD in Troubled Water' van Corporate Europe Observatory te lezen