Home » Zaden » Zaden - Materialen » DIY Seeds platform – new also in Dutch

DIY Seeds platform – new also in Dutch

Schermafbeelding van diyseeds.org/nl/films/

(Dutch) ZAAIGOED in OVERVLOED is de titel van de spiksplinternieuwe Nederlandstalige versie van de videohandleiding over zadenteelt die Longo maï in 2015 voor het eerst op DVD uitbracht. Sindsdien zijn de video’s online verschenen in heel wat talen onder de gemeenschappelijke noemer “DIY seeds”. DIY seeds is een serie van 40 filmpjes waarmee iedereen kan leren hoe je zelf groentezaden teelt. Het biedt de basis van theorie en praktijk, een ABC van de zadenteelt en toont alle noodzakelijke stappen voor het telen van zaden.

DIY seeds is een heel praktische manier om mensen weerbaar te maken tegen de steeds grotere druk van de landbouwindustrie en de onheilspellende erosie van landbouwdiversiteit en knowhow die daarmee samenhangt. Deze problematieken bedreigen mensen, natuur en autonomie wereldwijd. Daarom willen we de videohandleiding ook voor een wereldwijd publiek beschikbaar maken.

Voor de Nederlandstalige versie werkten we samen met 2 partners in de lage landen, Velt en GroenGoed. Die komen net als Longo maï en het Forum Civique Européen op voor meer landbouwdiversiteit en rechtenvrije, zaadvaste rassen.

https://www.diyseeds.org/nl/

Screenshot from diyseeds.org/en/films/

(English)

From Seed to Seed is a series of 40 short films allowing anyone to learn how to produce vegetable seeds. It provides the basics of theory and practice, an ABC of seed production and shows all the necessary steps for producing seeds of 40 vegetable species.

From Seed to Seed was produced by Longo Maï and the Forum Civique Européen (European Civic Forum), two European associations which actively participate in saving agricultural biodiversity and advocate for the defense of open-pollinated seeds.


Above you have “SEED in OVERVLOED” which is the title of the brand new Dutch version of the video manual about seed cultivation that Longo maï first released on DVD in 2015. Since then, the videos have appeared online in many languages ​​under the common denominator “DIY seeds”. DIY seeds is a series of 40 videos with which everyone can learn how to grow vegetable seeds yourself. It provides the basics of theory and practice, an ABC of seed cultivation and shows all the necessary steps for growing seeds.

DIY seeds is a very practical way to make people resilient to the increasing pressures of the agricultural industry and the ominous erosion of agricultural diversity and know-how that comes with it. These issues threaten people, nature and autonomy worldwide. That is why we also want to make the video guide available to a worldwide audience.

For the Dutch version we worked together with 2 partners in the low countries, Velt and GroenGoed. Like Longo maï and the Forum Civique Européen, they are championing greater agricultural diversity and duty-free, seed-resistant varieties.

Home