Wat is het doel van het Awareness team (bewustzijns team)?

 • Een overeenkomst voor een veiligere ruimte creeren die we actief naleven
 • Toegankelijkheid en intersectionaliteit tot op zekere hoogte meenemen in de planning van de locatie en het programma
 • Zorgen voor een (fysiek) veilige omgeving, inclusief een prikkelarme ruimte
 • Een passende (maar niet volledige!) training geven aan awareness team vrijwilligers voorafgaand aan het festival
 • Benaderbaar, zichtbaar en attent zijn op sociale en fysieke omgevingen
 • Ons best doen om ontstane conflicten te de-escaleren en te luisteren naar mensen die discriminatie/geweld/onderdrukking ervaren. Conflicten zijn lastig.

Enerzijds omvat bewustzijnswerk ook preventie. Met andere woorden, het scheppen van voorwaarden die de kans op discriminatie en geweld bij voorbaat minimaliseren.

Anderzijds omvat bewustzijnswerk ook concrete aanbieding van steun. In het ideale geval steunen we alle mensen die worden getroffen door de onderdrukkende systemen, zoals discriminatie op basis van geslacht, ras, mogelijkheden, klasse, enz. Hierdoor richten we ons expliciet tot mensen die het doelwit zijn geworden van gewelddadig gedrag, evenals mensen die gewelddadig hebben gehandeld.

Maar ook als je om een andere reden behoefte heeft aan iemand die naar je luistert en je steunt, kun je bij ons terecht.

De implementatie van bewustwording, door middel van preventie, ondersteuning van getroffen mensen en transformatieve processen, is de verantwoordelijkheid van de hele groep. Geweld moet altijd worden gezien in de context van de omstandigheden die het mogelijk maken. Zonder participatie, educatie en reflectie van de hele groep kunnen we op het festival geen ruimte creeren met weining discriminatie.

Als bewustwordingswerkgroep zien we onszelf als aanjager van bewustwordingswerk op het Food Autonomy Festival. We willen processen van anti-onderdrukkingseducatie en reflectie stimuleren en begeleiden. We willen de bewustwording van vormen van discriminatie vergroten door de problematiek aan de orde te stellen en gezamenlijke en individuele reflectie te stimuleren.

 

Wat zijn de beperkingen van het bewustwordingsteam?

 • We zijn beperkt in aantal en kunnen niet altijd op alle locaties aanwezig zijn
 • Wij kunnen geen medische/therapeutische hulp verlenen. Maar we kunnen actief luisteren aanbieden, zonder te oordelen.
 • Als mensen rust nodig hebben, kunnen we ze naar de prikkelarme ruimte brengen.
 • Buiten het festival kunnen we geen echt advies geven
 • We zijn niet neutraal/onpartijdig als er een machtsdynamiek/onderdrukking in het spel is
 • Discriminatie/onderdrukking/geweld kunnen we natuurlijk niet voorkomen, maar zullen er binnen onze mogelijkheden iets aan doen
 • Als er een conflict is dat voortkomt uit systemische onderdrukking, wordt dit expliciet aan de orde gesteld en wordt prioriteit gegeven aan de persoon die wordt gediscrimineerd.
 • Onze aanpak zal niet (noodzakelijk) oplossingsgericht zijn, maar luisteren en accommoderen

We moeten elke zaak altijd persoonlijk afwegen en onze beschikbare middelen realistisch inschatten. Het kan daarom zijn dat we een zorg niet altijd in de gewenste mate kunnen behandelen. Leden van het bewustwordingsteam verdelen diensten, waardoor niet iedereen het hele weekend beschikbaar is.
Bovendien zien we onszelf niet in staat om professionele medische of therapeutische hulp te bieden. Ook zien wij onze taak om te bemiddelen in conflictsituaties niet als een neutrale autoriteit tussen de strijdende partijen, als er een machtsdynamiek/onderdrukking in het spel is.
 Dit betekent dat ons bewustzijnsconcept kan mislukken. Ook wij kunnen het bij het verkeerde eind hebben in sommige van onze benaderingen of anders reageren dan we zelf zouden willen. We verwelkomen daarom alle constructieve feedback en zullen dit concept en onze manier van werken blijven aanpassen en ontwikkelen.

Ook kunnen we discriminatie niet voorkomen. De onderdrukkende dynamiek die onze samenleving vormgeeft, zal ook zijn weg vinden naar het festival, maar collectief kunnen we de omvang hiervan beperken.

 

Wie kan er bij het awareness team?

Om deel te nemen aan het bewustwordingsteam verwachten we geen speciale voorkennis. Het is echter belangrijk dat de deelnemers openstaan voor verdere educatie en hun eigen denk- en gedragspatronen, vaak afkomstig uit geprivilegieerde plaatsen, ter discussie te stellen. Het is essentieel dat we openstaan voor kritische vragen en discussies. We ontvangen graag constructieve feedback.

[Deze tekst is gebaseerd op awareness EG Hamburg]