Home » ASEED algemene informatie » Over ASEED » Intersectionaliteit verklaring

Intersectionaliteit verklaring

“The cause of the majority is the cause for all of us! It is all of our humanity that we seek to recover, the humanity of both ‘us and them’” Mama D

ASEED erkent het belang van een intersectionele aanpak integreren in de manier waarop wij ons organiseren als een sociale beweging die zich inzet voor agrarische rechtvaardigheid, klimaatrechtvaardigheid, voedsel autonomie en algemene systematische onrechtvaardigheid. Deze tekst dient om de relevantie en waarde van intersectionaliteit als concept en gebruik voor onze organisatie. Wij finaliseren een heldere set aan toewijdingen voor de manier waarop wij organiseren en collaboreren.

 

ASEED erkent dat de meerderheid van de organisatie, de (Nederlandse) klimaatrechtvaardigheid beweging waar het onderdeel van uitmaakt en de alternatieve voedsel beweging (1) wat het steunt, grotendeels vertegenwoordigd worden door mensen met een witte, middenklasse, academische, CIS-gender (Cis-gender: als de fysieke sekse en genderidentiteit van een persoon overeenkomen), en Westelijke identiteit. Dit is problematisch omdat het gevecht van klimaatrechtvaardigheid dan gedefinieerd wordt vanuit een plaats van meerdere machtsposities, wat tot gevolg kan hebben dat andere groeperingen het zwijgen wordt opgelegd (hoewel dit soms niet zo geïdentificeerd wordt).

 

Agro-ecologische en organisch eten is niet langer toegankelijk voor een grote groep mensen: De mensen die op meerdere breuklijnen liggen van systematische onderdrukking. De milieubewegingen in deze West-Europese context die rechtvaardigheid en vrijheid voor alle mensen zoekt van een corporate voedselregime en onrechtvaardigheden van klimaatverandering, zijn niet toegankelijk, vertegenwoordigd en beslist door alle mensen (2).

 

Wij streven een voedselautonomie na die bestaat uit “het recht van mensen op gezond en cultureel passend voedsel wat wordt geproduceerd vanuit ecologisch correcte en duurzame methodes, en hun recht om te kiezen voor hun eigen voedsel en landbouwsystemen” (3) ASEED erkent dat de concepten/gebruiken die wij nastreven (agrarische rechtvaardigheid, klimaatrechtvaardigheid en voedselautonomie) niet concepten zijn die alleen door witte/westerse bedacht zijn (hoewel ze wel vaak zo gepresenteerd worden). Deze gebruiken zijn al langer een onderdeel van het alledaagse leven van inheemse en boerse cultivatiebeoefening over de hele wereld.

 

Echter zijn het juist vaak de mensen wiens voorouders al langer betrokken zijn geweest bij deze gebruiken, of de mensen wiens stem over kenmerkende praktische toepassingen niet gehoord worden, precies de mensen die worden buitengesloten in de zoektocht naar holistische oplossingen. Door niet te erkennen dat we ruimte innemen, in plekken die niet van ons zijn, houden wij vast aan- en legitimeren wij machtsstructuren die witheid als de norm configureren. Aaneensluitende systemen van macht en onderdrukking zullen waarschijnlijk worden gereproduceerd, zelfs door de mensen die streven om een intersectionele aanpak voor het ontwikkelen van alternatieve voedselsystemen mogelijk te maken. Dit moet veranderen en een intersectionele aanpak van organiseren biedt mogelijkheden om ongelijke machtsverhoudingen, buitensluiting en marginalisering binnen en tussen verschillende progressieve bewegingen.

 

Door onderdrukkende structuren te reproduceren kunnen we nooit systematische verandering verkrijgen omdat het kapitalistische, koloniale en patriarchale systeem die de huidige humanitaire, ecologische en klimatologische crisis heeft veroorzaakt, berust op het voortbestaan deze onderdrukkende structuren. In de woorden van Audre Lourde (1984): “The master’s tools will never dismantle the master’s house. They may allow us to temporarily beat him at his own game, but they will never enable us to bring about genuine change”[1]

 

Intersectionaliteit is een kader om te begrijpen hoe personen, of groepen mensen, benadeeld worden door verschillende bronnen van vooroordelen/machten en discriminatie, als gevolg van de unieke manier waarop hun gestructureerde identiteiten zoals ras, klasse, gender, leeftijd, seksualiteit, fysieke beperkingen, migratie status en geopolitieke locatie, overlappen.

 

Wanneer we kijken naar privilege/onderdrukking moeten we niet slechts focussen op een categorie van privilege/onderdrukking (zoals ras of klasse) om de situatie te begrijpen maar moeten we altijd kijken naar de verschillende raaklijnen van die privileges/vormen van onderdrukking. Bijvoorbeeld, een witte vrouw kan worden onderdrukt door seksisme of misogynie maar zal nog steeds in een bevoorrechte positie worden geplaatst doordat ze wit is, terwijl een zwarte vrouw zowel racisme als op gender gebaseerde onderdrukking zal ervaren. Hieraan kunnen onderscheidende factoren zoals klasse, discriminatie gebaseerd op fysieke beperkingen en/of discriminatie gebaseerd op leeftijd bij komen. Daarom kunnen we niet “slechts” kijken naar onderdrukking/privilege vanuit een gender of ras perspectief, maar moeten we altijd kijken naar de raaklijnen. Wij bedanken, respecteren en erkennen zwarte antiracistische, feministische en queer theoretici en activisten voor het feit dat zij onze bewustheid over dit onderwerp hebben vergroot.

 

Er kan geen rechtvaardige systematische verandering plaatsvinden als de keuzes, stemmen, ervaringen en agenda’s van meerdere gemarginaliseerde gemeenschappen het zwijgen op wordt gelegd. Op eenzelfde manier, als witheid, mannelijkheid als intersectioneel privilege niet erkent wordt dan zal de disproportionele aanwezigheid van hun stem ook als een onzichtbare norm voortbestaan, wat tot gevolg zal hebben dat deze luider zal klinken.

 

Transformerende cross-community, cross-sectoren en cross-issue samenwerking kunnen niet plaatsvinden zonder een intersectionele analyse. Intersectionaliteit biedt analytische en praktische hulpmiddelen voor iedereen omdat we allemaal onder invloed staan van onderdrukkende structuren. Wij denken dat activisten, pleitbezorgers, advocaten, artiesten, academici, culturele werkers, boeren en alle anderen die betrokken zijn bij de klimaatrechtvaardigheid beweging intersectionaliteit kunnen gebruiken om elkaar te begrijpen en met elkaar samen te werken (5). Intersectionaliteit is één van de middelen, in een gereedschapskist van anderen, die kan worden gebruikt om respectvolle, betrokken en koloniale samenwerkingen te creëren.

 

ASEED zal zich eraan toewijden om intersectionaliteit onderdeel uit te laten maken van ons werk door het praktisch uit te voeren en te gebruiken als organiserend principe. Wij vertalen deze intentie in een aantal op actie georiënteerde doeleinden:

 

 1. ASEED bindt zich eraan om haar privileges voortdurend te controleren en zich ervan bewust te worden hoe deze blinde vlekken in ons werk creëren. Aangezien we binnen een systeem van onderdrukking werken, zal ons werk hierdoor worden beïnvloed, en zullen we ons eraan toewijden om onze vooroordelen en geïnternaliseerd onderdrukkend gedrag te ontmantelen en duidelijk te maken.

 

 1. ASEED verbindt zich ertoe een platform van bondgenootschap (6) en solidariteit te zijn voor degenen die vanwege lichamelijke andersheid, klasse of andere vormen van kruispunten geen toegang hebben tot verschillende machtsniveaus.

 

 1. ASEED zet zich in voor het erkennen en vergroten van het bewustzijn van meerdere, systemische belemmeringen voor kansen en meerdere vormen van vooroordelen en voorrechten. Hierin wijden we ons er aan toe te leren over en om te gaan met intersectionele onderdrukkingen/ privileges waarin meerdere vormen van onderdrukking/ privileges elkaar overlappen en complexe, unieke en versterkende barrières winsten voor kansen creëren.

 

 1. ASEED zet zich in om de stemmen te centreren van degenen die het meest worden getroffen door onrecht op het gebied van landbouw, klimaat en voedsel. We zullen opzij gaan en deze gemarginaliseerde stemmen steunen en bijdragen aan het wegnemen van de onderdrukkende strijd waarmee ze worden geconfronteerd.

 

 1. ASEED zet zich in voor het horizontaal organiseren van kennisuitwisselingen, paneldiscussies en programma’s, zoals het Food Autonomy Festival. We nodigen mensen van verschillende achtergronden en instanties uit om deel te nemen aan de besluitvorming over de inhoud en het proces van de openbare evenementen.

 

 1. ASEED zal zich aan intersectionaliteit toewijden door deel te nemen en te leren van en met verschillende, elkaar kruisende strijden, buiten ons eigen werk voor voedselautonomie, landbouw en klimaatrechtvaardigheid. Dit omvat solidariteitswerk en trainingen in antiracistische, feministische, antifascistische en arbeidersstrijd, evenals de relaties tussen deze dingen.

 

 1. ASEED verbindt zich ertoe met iedereen samen te werken die door de bestaande machtssystemen systemen worden onderdrukte en contact te zoeken met degenen die momenteel onzichtbaar zijn gemaakt, met nederigheid, en open harten en geesten om met hen samen te werken en systematisch de relatie te erkennen tussen alle ‘oorzaken’ die bijdragen aan sociale rechtvaardigheid.

 

 1. ASEED verbindt zich ertoe de initiatiefnemers van ideeën en gebruiken waar wij gebruik van maken in ons sociale bewegingswerk te benoemen en te erkennen. Veel van de ideeën en visies waar de beweging voor klimaatrechtvaardigheid naar streeft, zijn gebaseerd op die van de arbeidersklasse, zwarte en antiracistische bewegingen van de 18e tot 20e eeuw.

 

 1. ASEED zal zich inzetten om samen te werken met mensen en/of middelen te verstrekken aan mensen uit verschillende gemeenschappen, probleemgebieden en sectoren om samen transformerende veranderingen te realiseren.

 

References:

 1. Bobby J. Smith, Food justice, intersectional agriculture, and the triple food movement, 2019
 2. Bobby J. Smith, Food justice, intersectional agriculture, and the triple food movement, 2019
 3. https://www.opportunityagenda.org/explore/resources-publications/ten-tips-putting-intersectionality-practice
 4. The Spark, INTERSECTIONALITY/DECOLONIALITY: Information for Facilitators, 2016
 5. https://www.opportunityagenda.org/explore/resources-publications/ten-tips-putting-intersectionality-practice
 6. https://www.guidetoallyship.com/