Home » ASEED algemene informatie » Nieuwsbrief » SEEDmail #19 – December 2011 / January 2012

SEEDmail #19 – December 2011 / January 2012

Bijna twintig jaar zijn verstreken sinds de wereldtop in Rio en de geboorte van ASEED. De invloed van menselijk handelen op het klimaat wordt niet langer ontkend, maar de kolossale bijdrage aan klimaatverandering door de industriële landbouw en voedselproductie wordt nog altijd sterk onderschat.
We moeten juist nu doorgaan met onze campagnes voor een duurzaam alternatief; want bij agro-ecologische voedselproductie is iedereen gebaat, behalve natuurlijk agro-industriële bedrijven als Monsanto.

Het afgelopen jaar stelden we ‘verantwoorde’ gifsoja aan de kaak door middel van sticker- en flyeracties bij Albert Heijn, brachten Nederlandse landbouw-activisten samen op het eerste Landbouw-actiekamp, gaven kritische informatie en achtergronden tijdens series lezingen en debatten in Nederland, namen deel aan het Internationale Seed Action weekend in Brussel en het Europees Forum voor Voedselsoevereiniteit in Oostenrijk, verzorgden gentech.nl, waren bij de anti-gentech acties in Wetteren en nog veel meer. Maar we zijn er nog niet!

Het neo-liberale beleid van bezuinigingen en de stijgende kosten van het bestaan dwingen ons te werken met steeds minder budget en minder mensen. De grote belangstelling en het groeiende bewustzijn ten aanzien van de toekomst van ons voedsel betekent dat onze boodschap positiever wordt ontvangen dan ooit, maar ondanks dat dreigt voor ASEED het komend jaar in financieel opzicht een verlies.

Met uw financiële steun kunnen we doorgaan met campagnes voeren
–   tegen gentech landbouw en voor zadendiversiteit
–   om de aandacht te vestigen op de sterk vervuilende sojaketen
–   om bekendheid te geven aan voedselsoevereiniteit en het starten van lokale voedselinitiatieven
–   om greenwash door bedrijven en nep-oplossingen voor de klimaatcrisiste ontmaskeren

Een greep uit de belangrijkste ASEED activiteiten die voor 2012 op stapel staan: de Reclaim the Seeds zadenruilbeurs, het tweede nationale landbouw-actiekamp, de Van Sojaboon tot Gehaktbal veevoer-tournee en het project ‘Voedselsoevereiniteit in Noord en Zuid’.

2012 is de twintigste verjaardag van ASEED. Laten we er een jaar om nooit te vergeten van maken!

Uw donatie is aftrekbaar van de belasting, dus schenk gul voor 2011 om is! We zijn blij met elk bedrag dat U kunt missen. Schroom niet om deze brief door te sturen naar vrienden en bekenden.

Tot slot wensen we iedereen een strijdbaar en gelukkig nieuw jaar.

Schenkingen kunt u overmaken – onder vermelding van ‘Nieuwjaarsdonatie’ – naar:

Stichting ASEED Europe
Plantage Doklaan 12a,
1018 CM Amsterdam
the Netherlands

giro 4394963

BIC:INGBNL2A
IBAN:NL34INGB0004394963
www.aseed.net

ALVAST BEDANKT!

2012: Action for Solidarity, Equality, Environment and Diversity.

ASEED needs your support for Action to create a happy 2012 – please donate (tax-deductible in The Netherlands)

Dear Friend,
We are writing you with a specific request. We usually refrain from asking directly for financial support but it will not come as a surprise to learn that – like so many other initiatives in the activist, artist and social areas – we are finding it harder and harder to find enough resources to sustain our organisation and activities. We’re asking you to help out financially so we can continue the struggle for environmental and social justice..

It is almost twenty years since the Rio Earth Summit…and the birth of ASEED. Although human influence on climate change is no longer denied, the colossal influence of industrial farming and food production on the climate is still largely underestimated. That’s why we must continue to campaign for a sustainable alternative, agro-ecological food production which benefits all except agro-industrial corporations like Monsanto.

Past year we exposed the greenwashing of IrResponsible Soy by doing sticker and flyers actions at Roundtable member supermarket chain Albert Heijn, we brought Dutch agriculture activists together at the first Dutch Agriculture Action camp, we provided critical information and insights with a lecture series in spring, reports of and/or participation in the International Seed action weekend in Brussels, the European forum on Food Sovereignty in Austria, the website gentech.nl, the GMO field liberation action in Wetteren, and more. But we are not done!

Neo-liberal policies, spending cuts and the rising cost of living, are forcing us to work with smaller budgets, sharing the work between fewer people. And in spite of the rising interest and awareness of the topic of the future of our food, and the fact that our message meets an increasingly positive response, the organisation will face a net loss in 2011.

With your financial support we can continue to campaign:
– against GMOs in agriculture and to stimulate seed diversity
– expose the highly pollutive global soy chain
– on starting local food initiatives and understanding food sovereignty
– to expose corporate green wash and false solutions to the climate crisis.

ASEED’s campaign highlights in 2012 will be the ‘Reclaim the Seeds’ exchange fair, the ‘From soy bean to meat ball’ animal feed action tour, the agriculture action camp II, and Food Sovereignty in North and South project.

2012 is also the 20th anniversary of ASEED: Let’s make it a year to remember.

Help us to become independent
Your donation to ASEED is tax-deductable in The Netherlands: donate before 2011 is over!

TO ALL OF YOU A VERY HAPPY AND EMPOWERING NEW YEAR

All donations no matter how small are welcome – please specify ‘New Year donation’ in the transfer field – and donate to:
Stichting ASEED Europe
Plantage Doklaan 12a,
1018 CM Amsterdam
the Netherlands

giro 4394963

BIC:INGBNL2A
IBAN:NL34INGB0004394963
www.aseed.net

THANK YOU!